Regulamin

5 Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej
im. prof. Józefa Kopczyńskiego


Tutaj do pobrania  KARTA ZGŁOSZENIOWA


Organizator:
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Wydział Rzeźby UAP

Partnerzy:

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Gmina Mosina
Galeria Sztuki w Mosinie

Garstka Studio.pl odlewnia

I. Cele konkursu

 1. Jest kreowanie i wyróżnianie ciekawych postaw artystycznych studentów wyższych szkół artystycznych.
 2. Propagowanie małej formy rzeźbiarskiej, sztuki medalierskiej, nowatorskiej myśli i koncepcji rzeźbiarskiej.
 3. Promowanie twórczości artystycznej.

II. Warunki konkursu

 1. Przebieg konkursu:
  etap 1 (14.10.2019) – termin złożenia drogą elektroniczną kart zgłoszeniowych i dokumentacji fotograficznej zgłaszanych prac (e-mail: biennale@rzezba.pl, format zdjęć ok. 2400/1600 pixels – A5 300 dpi),
  etap 2 (15-16.10.2019) – weryfikacja nadesłanej dokumentacji prac i dopuszczenie do konkursu (pierwsza selekcja – komisja konkursowa),
  etap 3 (17.10.2019) – ogłoszenie listy osób i prac zakwalifikowanych do konkursu.
  etap 4 (04.11.2019) – ostateczny termin dostarczenia prac dopuszczonych do konkursu.
  etap 5 (08.11.2019) – obrady jury (druga selekcja) – wyłonienie laureatów konkursu.
  etap 6 (10.01.2020) – wystawa konkursowa – 10.01.2020 godz.: 18.00 – publiczne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień.
  Aula UAP,  Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, (al. Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań)
 2. Do udziału w konkursie zapraszamy studentów oraz absolwentów maksymalnie do roku od uzyskaniu tytułu magistra lub licencjata uczelni wyższych o profilu artystycznym lub uczelni, które posiadają kierunki artystyczne.
  (Kategoria – licea plastyczne*** – uczniów klas dyplomowych szkół średnich o profilu plastycznym)
 3. W biennale mogą brać udział tylko prace powstałe w trakcie studiów z pominięciem magisterskich prac dyplomowych (nd. „Kategoria – licea plastyczne”).
 4. Format realizacji nie większy niż 40x40x40 cm wysokości (Komisja zastrzega sobie prawo do dopuszczenia pracy o większym formacie po uprzednim złożeniu stosownej dokumentacji).
 5. Medal i plakieta nie większa niż 30×30 cm (Komisja zastrzega sobie prawo do dopuszczenia pracy o większym formacie po uprzednim złożeniu stosownej dokumentacji).
 6. Dopuszczone prace należy przesłać na adres Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, (portiernia Bud. B – tel.: 61 852 09 11) ul. 23 Lutego 20, 61-742 Poznań, z dopiskiem „5 Studenckie Biennale Małej Formy Rzeźbiarskiej”, najpóźniej do dnia 04.11.2019 do godz.: 18.00 (do pracy dołączona wypełniona karta zgłoszeniowa).
 7. Prace o tematyce dowolnej.
 8. Prace konkursowe w postaci form medalierskich (medal, plakieta, medalion) lub rzeźbiarskich mogą być wykonane z dowolnego trwałego materiału (brąz, mosiądz, terakota, gips, żywica, masa papierowa itp.) w dowolnej technice.
 9. Nadsyłanie prac na konkurs:
  a) organizator nie zwraca kosztów transportu prac, oraz nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w transporcie, oraz wynikające ze złego zabezpieczenia prac.
  b) prace powinny być nadesłane w dobrze zabezpieczonych trwałych paczkach lub dostarczone osobiście wraz z dokładnym opisem i adresem zwrotnym.
 10. Maksymalna ilość zgłaszanych prac: 3 formy przestrzenne, 3 medale.
 11. Prace niespełniające warunków konkursu nie będą przyjmowane.
 12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac oraz nadesłanych dokumentacji prac w prasie, telewizji, katalogach, informatorach i na plakatach w celach promocji konkursu.
 13. Prace nadesłane na konkurs NIE przechodzą na własność organizatora.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania prac uczestników zakwalifikowanych do konkursu w terminie do 15 października 2020r. w celu prezentacji prac na wystawach pokonkursowych . Wszystkie prace można będzie odebrać osobiście lub będą odesłane na koszt odbiorcy po 15 października 2020r.
 15. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 16. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację swojego wizerunku dla potrzeb promocji biennale oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych dla potrzeb organizacji biennale.

IV. Informacje organizacyjne

 1. W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się drogą elektroniczną na adres email: biennale@rzezba.pl
 2. Wernisaż i publiczne ogłoszenie wyników odbędzie się 10.01.2020 godz.: 18.00 – Aula UAP,  Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, (al. Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań)
 3. . Wszelkie informacje będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.biennale.rzezba.pl

V. Rozstrzygnięcie konkursu.

 1. Kwalifikację prac dopuszczonych do konkursu dokona Komisja Konkursowa składająca się z trzech komisarzy konkursu.
 2. W skład jury, które dokona ostatecznej oceny prac, wejdą przedstawiciel rodziny Kopczyńskich oraz zaproszeni artyści.
 3. Przyznane zostaną nagrody*:
  a) Nagrody Rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu:
  – Grand Prix w kategorii „Mała forma rzeźbiarska” – 3500 pln*,
  – Grand Prix w kategorii „Medal i płaskorzeźba” – 3500 pln*,
  b) Nagroda Specjalna Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – 1200 pln*
  c) Nagroda Specjalna Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Medal 200-lecia Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
  d) Nagroda Specjalna Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi – 1200 pln*
  e) Nagroda Specjalna Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie im. Zofii Demkowskiej – 1200 pln*
  f) Nagroda Specjalna Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu – 1500 pln*
  g) Nagroda specjalna – „Kategoria – licea plastyczne”*** – 1500 pln* oraz INDEKS Wydziału Rzeźby UAP,
  h) Nagrody dodatkowe:
  – nagroda Burmistrza Gminy Mosina – 2000 pln*,
  – odlew z brązu realizacji studenckiej w odlewni „GARSTKA STUDIO” w Szymanowie
  (wielkość formy do 110 cm, waga po odlewie do 10 kg),
 4. Uczestnicy konkursu, zostaną zawiadomieni o przyznanych nagrodach i wernisażu wystawy konkursowej i pokonkursowej, podczas którego zostaną ogłoszone wyniki konkursu i wręczone nagrody.
 5. Informacja o laureatach będzie też można odnaleźć na stronie www.biennale.rzezba.pl
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości i ilości przyznawanych nagród.

 VI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w razie zaistnienia szczególnych uzasadniających to okoliczności.

*** Kategoria – licea plastyczne – adresowana jest do uczniów klas dyplomowych szkół średnich o profilu plastycznym. Do wystawy konkursowej 5SBMFR dopuszczone zostaną trzy realizacje spośród nadesłanych prac licealistów. Spośród nich zostanie wytypowana realizacja, której autor otrzyma nagrodę specjalną.

* Wymienione wartości nagród są kwotami brutto